Այսօր: Երեքշաբթի, 24 Նոյեմբերի 2020թ.
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 38
Սպասարկում
ISDTC
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT AND TRANING CENTER
 
Իրականացված հետազոտություններ/հոդվածներ/տպագրված նյութեր
 
Տարի2013ՈլորտՏեղեկատվայնացում
ԱնվանումըՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համառոտագիր

­Սույն աշ­խա­տան­քը նե­րա­ռում է Հա­յաս­տա­նում ՏԻՄ­–ե­րի տե­ղե­կատ­վայ­նաց­ման և հա­մայնք­նե­րում տե­ղե­կատ­վա­կան հա­սա­րա­կու­թյան ձևա­վոր­ման ի­րա­վի­ճա­կի նկա­րագ­րու­թյու­նը, կա­տար­ված հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում բա­ցա­հայտ­ված հիմ­նա­կան խն­դիր­նե­րը և վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րից բխող եզ­րա­հան­գում­նե­րի հի­ման վրա ձևա­վոր­ված ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք կա­րող են դր­վել ՏԻՄ­–ե­րի տե­ղե­կատ­վայ­նաց­ման ո­լոր­տում ի­րա­կա­նաց­վող քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­քում` պե­տա­կան և հա­մայն­քային մա­կար­դակ­նե­րում:

Հեղինակային իրավունքներ© ՏՀԶՎԿ, 2013ՀասանելիությունՄիայն WEB
Բնօրինակ / էջերի քանակ
100 Էջ
Կից փաստաթղթեր
Փորձագետ

Կարծիքներ

 
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ք.Երևան, Կոմիտաս 51, 2-րդ հարկ
(010) 23-80-21, 24-64-71
isintellect@yahoo.com
© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայք